Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Regulamin Mediacji

Regulamin Mediacji
Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

 

§1.
Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady prowadzenia mediacji w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji  w Olsztynie („Centrum”).

Mediacja ma na celu doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy spornej między stronami i może być wszczęta:

 • na wniosek jednej strony lub obu stron na podstawie wiążącej je umowy o mediację;
 • przy braku umowy o mediację na wniosek jednej ze stron, jeżeli pozostałe strony wyrażą zgodę na mediację;

Strony sporu i mediator mogą zgodnie określić odmienne reguły postępowania mediacyjnego niż zawarte w niniejszym Regulaminie.

§2.
Wszczęcie mediacji

Mediację uważa się za wszczętą:

 • z chwilą złożenia w Centrum wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie, jeżeli strony wiąże umowa o mediację wraz z dowodem dokonania opłaty wstępnej w wysokości określonej w taryfie opłat obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
 • w każdym innym przypadku niż określony w pkt. (a) powyżej z chwilą wyrażenia zgody na mediację przez wszystkie strony pod warunkiem uiszczenia pełnej opłaty przez strony w wysokości określonej w taryfie opłat obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

W przypadku braku wniesienia pełnej opłaty w terminie określonym przez Prezesa Centrum, postępowanie mediacyjne uważa się za niewszczęte. W przypadku niewszczęcia postępowania, Stronom na ich żądanie zwraca się złożone w Centrum pisma i dokumenty dotyczące sprawy spornej.

W przypadku mediacji ze skierowania sądowego do wszczęcia mediacji stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego.

§3.
Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:

 • oznaczenie stron i ich pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni, wraz z ich adresami i innymi danymi kontaktowymi (telefon, faks, adres email…);
 • krótki opis przedmiotu sporu;
 • wskazanie mediatora, jeżeli został uzgodniony wcześniej przez strony.

Do wniosku należy załączyć kopię umowy o mediację – jeżeli strony zawarły taką umowę na piśmie.

Jeżeli wniosek o przeprowadzenie mediacji nie odpowiada wymaganiom określonym w ustępie 1, Prezes Centrum wzywa stronę do uzupełnienia braków w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Przepisy RODO są stosowane przez Centrum odpowiednio.

§4.
Wyznaczenie mediatora

Mediację prowadzi mediator lub mediatorzy wskazani przez strony. Po przyjęciu wniosku o mediacją Centrum zawiadamia o tym strony mediacji i może wyznaczyć osobne spotkania proceduralne ze stronami w ciągu pięciu (5) dni (chyba, że umówią się inaczej) w celu określenia przedmiotu mediacji, wyboru mediatora i dokonania wpłaty wstępnej, określonej w par. 7.

Centrum przedstawia stronom listę mediatorów dla wspólnego wyboru mediatora. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, co do wyboru, Centrum zażąda od każdej ze stron wskazania pięciu preferowanych nazwisk z listy mediatorów w kolejności preferencji, w ciągu pięciu (5) dni. Jeżeli pojawi się wspólne nazwisko, oznaczać to będzie wybór mediatora. Jeżeli powtórzą się więcej niż jedno nazwisko wybór dokonany będzie według wskazanej preferencji.

Jeżeli strony nie wskazały mediatora zgodnie z ust. 2 powyżej, mediatora wyznacza Prezes Centrum z listy mediatorów Centrum.

Mediator niezwłocznie potwierdza przyjęcie funkcji mediatora w określonej sprawie, nie później niż w terminie trzech (3) dni.

Mediator powinien być bezstronny i niezależny przez cały czas trwania postępowania mediacyjnego oraz bezzwłocznie ujawnić stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności i niezależności.

W przypadku, gdy wskazany mediator nie może prowadzić mediacji, odmówił prowadzenia mediacji lub został skreślony z listy mediatorów, Prezes Centrum wzywa strony do wskazania innego mediatora w terminie 5 dni, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 powyżej.

Strony mogą w trakcie mediacji zrezygnować z mediatora bez zakończenia postępowania mediacyjnego. W takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 2 i 3.

Strony mogą powołać więcej niż jednego mediatora. W takim wypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§5.
Postępowanie mediacyjne

Centrum udziela mediatorowi pomocy w ustaleniu miejsca i czasu posiedzenia mediacyjnego.

Mediator prowadzi mediację w sposób, jaki uzna za właściwy, z poszanowaniem wszelkich reguł wynikających z przepisów prawa, etyki, niniejszego Regulaminu i umowy stron, kierując się zasadami bezstronności, neutralności i dobrowolności mediacji.

Strony powinny w dobrej wierze współpracować z mediatorem.

Mediator może komunikować się ze stronami wspólnie lub z każdą z nich z osobna, dokładając jednak starań o zachowanie symetrii w takich indywidualnych kontaktach ze stronami.

Mediator powinien dołożyć starań, aby strony porozumiały się podczas pierwszego posiedzenia wspólnego.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Strony i mediator, a także organy i pracownicy Centrum są w szczególności obowiązani do nieujawniania osobom trzecim treści propozycji ugodowych lub innych oświadczeń składanych w postępowaniu mediacyjnym, a także do niepowoływania się na nie w postępowaniu arbitrażowym lub sądowym.

Z przebiegu postępowania mediacyjnego mediator sporządza protokół z mediacji, w którym oznacza:

 • miejsce i czas prowadzenia mediacji i liczbę odbytych posiedzeń;
 • imiona i nazwiska (nazwy) stron oraz mediatora oraz innych osób biorących udział w mediacji;
 • wynik postępowania.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, jej treść podpisaną przez strony i mediatora dołącza się do protokołu.

Odpisy protokołu z mediacji doręcza się stronom.

§6.
Zakończenie postępowania mediacyjnego

Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:

 • zawarcia przez strony ugody przed mediatorem;
 • zawiadomienia strony przez drugą stronę, że rezygnuje z mediacji;
 • wysłania przez Prezesa Centrum lub przez mediatora do strony pisma związanego z mediacją wymagającego odpowiedzi i braku udzielenia tej odpowiedzi w wyznaczonym terminie;
 • z upływem 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia funkcji przez mediatora lub innego terminu określonego przez strony;
 • złożenia przez mediatora oświadczenia na piśmie o bezcelowości lub niemożności dalszego prowadzenia postępowania mediacyjnego;
 • zakończenia mediacji stosownie do postanowień umowy.

Niezależnie od metody zakończenia postępowania, po jego zakończeniu mediator sporządza stosowny protokół z mediacji.

§7.
Cennik

W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji, a następnie prowadzoną mediacją, Centrum pobiera następujące opłaty:

 • opłatę wstępną,
 • opłatę mediacyjną,
 • zaliczkę na wydatki.

W przypadku mediacji pochodzącej ze skierowania sądowego niniejszy paragraf stosuje się tylko, jeżeli strony wyraziły zgodę na pokrycie kosztów mediacji bez pośrednictwa sądu, z tym że nie pobiera się opłaty wstępne. Jeżeli strony nie wyraziły takiej zgody, stosuje się zasady określone w art. 93 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 poz. 921) – „Rozporządzenie”.            

 
W  zakresie  prowadzonych  przez    mediatorów    mediacji  ze  skierowania  sądowego w pomieszczeniach CAM, mediatorzy wystawiają faktury za swoje czynności bezpośrednio do sądu, chyba że umówiły się inaczej ze stronami mediacji.

Faktury te obejmują nie tylko wynagrodzenie mediatora określone w Rozporządzeniu, ale także określają wszelkie koszty administracyjne: jak wynajem pomieszczeń 0 zł za posiedzenie mediacyjne, 0 zł za koszty korespondencyjne oraz 70 zł celem pokrycia kosztów poniesionych przez mediatora w przypadku nieprzystąpienia stron do mediacji.

Strony uiszczają opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Mediatora.

Opłatę mediacyjną pobiera się z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego:

 • zryczałtowaną opłatę mediacyjną w kwocie 500 zł plus VAT pobieraną od każdej ze stron – za  pierwsze godziny mediacji;
 • godzinową opłatę mediacyjną w kwocie określonej na liście mediatorów i przypisanej wybranemu mediatorowi plus VAT pobieraną po połowie od każdej ze stron - za każdą kolejną godzinę mediacji.

Stawka godzinowa obejmuje przygotowanie się mediatora do postępowania, prowadzenie spotkań mediacyjnych oraz zakończenie postępowania. Czas podróży na mediację poza siedzibę Centrum określa się wraz ze stronami ryczałtowo, a zwrot kosztów podróży na mediację poza siedzibą Centrum następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Koszty te pokrywane są po połowie przez Strony, chyba, ze strony inaczej się umówią.
Opłaty związane z mediacją, w tym należności mediatorów za przeprowadzenie mediacji w części dotyczącej wydatków na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, określa Prezes Centrum.

Gdy strony skierują do Centrum wniosek o podpisanie przed mediatorem umowy uprzednio wynegocjowanej przez Strony, Centrum nie pobiera opłatę od każdej ze stron, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Wniosek o podpisanie ugody przed mediatorem poprzedza opłacenie opłaty wstępnej.

Strony mogą umówić się również w ten sposób, że jedna ze stron poniesie koszty całości postępowania mediacyjnego, co jednak nie ma wpływu na zasadę neutralności i bezstronności mediatora.

Jeżeli w postępowaniu bierze udział ko-mediator, który może być wybrany zgodnie z postanowieniami postanowień 1.4 lub 1.5, opłata mediacyjna ulega podwojeniu.

W przypadku rezygnacji przez jedną ze stron z mediacji do pierwszego posiedzenia mediacyjnego, opłata mediacyjna podlega zwrotowi.
Pobiera się zaliczki na wydatki związane z kosztami posiedzeń poza siedzibą Centrum miastem Bydgoszcz oraz wynagrodzenia tłumaczy. Wysokość zaliczki określa Centrum, a strony wnoszą je po połowie.

W szczególnych przypadkach, gdy mediator bierze udział w postępowaniu na zasadach pro bono, Prezes Centrum, może zwolnić strony z całości lub części opłaty.

§8.
Postanowienia końcowe

Postępowanie mediacyjne jest całkowicie poufne dla wszystkich stron i mediatora, i żadne okoliczności i stwierdzenia poczynione w mediacji nie mogą być ujawnione przez uczestników bez zgody obu stron, lub wymagane przez prawo.

Zasady Etyki stanowią integralną część tego Regulaminu.

Wszystkie przepisy niniejszego Regulaminu, gdy będzie to wymagane, podlegają wyłącznej interpretacji przez Prezesa Centrum.

Za wyjątkiem przypadków winy umyślnej, Mediator i Centrum nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników mediacji w związku z działaniami lub zaniechaniami w mediacji podjętej, rozpoczętej w całości lub części na podstawie niniejszego Regulaminu.

Niniejszy  Regulamin  został  przyjęty  zarządzeniem Dyrektora Generalnego z  dnia  26 czerwca 2018 r. i obowiązuje od 01 lipca 2018 r.

Data stworzenia : 2018-10-08 12:47 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 12:47 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-08 13:23 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl