Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Przyjmowanie skarg i wniosków

Dyrektor Generalny Centralnego Instytut Analiz Polityczno-Prawnych jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących
działalności Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie. Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się odpowiednio
przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, ul. Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa.
  • pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu sekretariat(@)instytut.info.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt);
  • w formie ustnej do protokołu w obecności pracowników CAM.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Skarga lub wniosek powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę skarżącego lub wnioskodawcy,
  • adres skarżącego lub wnioskodawcy (ewentualnie adres e-mail lub adres skrzynki ePUAP)
  •  treść skargi lub wniosku,
  • w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Data stworzenia : 2018-10-09 14:03 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 14:03 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 14:12 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl