Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Czym jest mediacja?

Mediacja to spotkanie stron konfliktu w obecności neutralnego i bezstronnego mediatora w celu wypracowania ugody.

Mediator to osoba kompetentna do prowadzenia spotkań mediacyjnych w sprawach gospodarczych. Obowiązuje go zasada poufności. Stwarza stronom przestrzeń do rozmów, moderuje spotkaniem i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Mediacja cywilna – gospodarcza – sprawy do mediacji:

 • spory dotyczące zawierania, sposobu wykonania lub rozwiązywania umów handlowych,
 • spory dotyczące braku płatności lub terminowości zapłaty płatności ratalnych,
 • spory o odszkodowania umowne i pozaumowne,
 • spory o naruszenie praw autorskich lub patentowych,
 • spory dotyczące roszczeń wspólników / akcjonariuszy wobec spółki lub spółki wobec zarządu,
 • spory przy ustalaniu obowiązków w ramach umowy konsorcjum,
 • spory wewnątrz kadry zarządzającej, pomiędzy menedżerami,
 • spory wynikające podczas prowadzenia działalności centrów handlowych,
 • spory powstałe podczas fuzji, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • spory powstałe w wyniku prowadzenia spraw upadłościowych lub postępowań naprawczych.

Mediacja jest dobrą opcją dla większości sporów biznesowych i możliwość jej wdrożenia zależy od konkretnego przypadku oraz nastawienia zaangażowanych stron.

Niektóre branże gospodarki, są wręcz „stworzone” dla polubownych rozwiązań konfliktów. Takimi branżami są chociażby:

 • budownictwo (w szczególności działalność deweloperów i inwestycje wykonywane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego),
 • rynek nieruchomości (w szczególności działalność centrów handlowych i rynek najmu nieruchomości komercyjnych),  
 • gospodarka morska (w szczególności działalność stoczni).

Czym jest mediacja gospodarcza?

Mediacja gospodarcza to spotkanie między przedsiębiorcami w obecności neutralnego i bezstronnego mediatora w celu wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.

Mediacja jest dobrowolna, w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez sąd strony mają siedem dni na odmowę wzięcia udziału w mediacji.
Mediacja z sądu, z niejawnego w przypadku ugody zwrot 100% wartości wpisu, po pierwszej rozprawie ¾ zwrotu wpisu.

Ugoda zawarta w obecności mediatora po nadaniu klauzuli wykonalności jest wyrokiem sądu.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia (umowa o mediację).

Data stworzenia : 2018-10-08 12:49 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 12:49 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:28 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl